Lær mer om musikkbruk i demens

Hvordan kan man forbedre livskvaliteten for demente og deres pårørende?

 

Jeg kan tilby skreddersydde workshoper/introduksjonskurs hvor man lære hvordan kjente sanger kan brukes i forskjellige pleiesituasjoner; dette kan være alt i fra en to timers introduksjon til flere dagers kurs. Disse workshopene passer for pleiere, frivillige, kulturkonsulenter og pedagoger og kan inkludere pilotaktiviteter sammen med demente og deres pårørende, noe som kan lede til selvgående og mer langsiktige aktiviteter drevet av kursdeltagere. Jeg kan også foreta casestudier for institusjoner og kommuner og komme med anbefalinger basert på lokale behov etter å ha jobbet med pleiere, pårørende og demente.

 

Nedenfor presenterer jeg noen brukerhistorier og mer informasjon om hva jeg kan tilby av tjenester.

Bakgrunn

I Norge er tallet på eldre som lider av demens, stigende. I regjeringens Demensplan 2015 påpekes det at kommuner bør tilby dagtilbud som «skal aktivisere, stimulere, gi gode opplevelser og meningsfulle hverdager». Dagtilbud kan samtidig avlaste de nærmeste pårørende for omsorgsoppgaver, og bidra til at familie og ektefeller kan klare å stå i en krevende omsorgssituasjon. I andre land med en nasjonal demensstrategi, f. eks. Japan og Storbritannia, er musikk ofte brukt som en del av slike dagtilbud grunnet lave kostnader og musikkens inkluderende virkning. I Norge  er det allerede en del slike musikktilbud, og en videreføring av «beste praksis»-erfaringer fra andre land kan bidra til en mer effektiv bruk av ressurser og en bedre hverdag for demente og deres pårørende.

 

Bruk av musikk for demente handler ikke bare om å sette på en CD eller spille en vilkårlig sang; demente er like forskjellige etter de har fått demens som de var før. Det krever derfor omtanke å tilby musikkaktiviteter som bidrar til å høyne livskvaliteten uten å være nedlatende eller på andre måter lage en negativ opplevelse for de eldre.

 

Det vil derfor være nyttig for de som jobber med eldre og demente å lære hvordan man kan utvikle aktiviteter som tar hensyn til disse problemene. Jeg kan tilby workshops, pilotaktiviteter og konsulenttjenester som hjelper ansatte og frivillige i demenspleie å hjelpe andre. Tilbudet vil være avhengig av den enkelte kommunes og institusjons behov, og løsninger kan skreddersys i samarbeid med hver enkelt bruker. Nedenfor presenterer jeg forskjellige scenarier fra musikkaktiviteter og mer om min forskning og mine kvalifikasjoner.

Brukerhistorier

– Ekteparet Joan og Jack hadde et langt og aktivt liv sammen; de var involvert i lokale kor, syklet og hjalp til i frivillige organisasjoner. Etter at Jack fikk demens følte de seg i stadig større grad isolert, og den ukentlige sangaktiviteten var, som Joan sa, “det eneste han taklet” sosialt og det var samtidig “terapeutisk for ham”.

Musikk kan hjelpe demente til å få utløp for sine følelser, enten de er triste eller glade, noe som hjelper dem også i hverdagen hvor de som et resultat ofte blir mindre urolige. Dette er bra både for dem og deres pårørende/pleiere.

 

– Tirsdag hver uke hadde Matilde og Thomas (som hadde demens) et fast rituale: Først sørget Matilde for at de fikk pyntet de seg på morgenen, så dro de til elva like ved lokalet hvor de skulle delta i sangaktiviteten, der matet de svanene. Etter sangaktiviteten nynnet de ofte noen av sangene de hadde sunget i bilen på vei hjem.

Demente lider av å være desorientert mht. tid og sted, noe som ofte fører til engstelse og uro og mangel på selvtillit. Faste musikkaktiviteter de kan delta i selv etter lengre tids demens, og hvor de møter andre, huskes bedre av de demente. De bidrar også til å strukturere tiden bedre, samtidig som demente kan orientere seg i forhold til forrige/neste aktivitet. 

 

– Før de fant «Singing for the Brain» tok Mary med seg ektemannen Paul som hadde demens, på en musikkaktivitet i nabobyen. Her ble de møtt med velmenende men nedlatende holdninger av folk som var uforberedt og behandlet de demente som om de var barn med enkle aktiviteter. Både Mary og Paul ble lei seg og hun sier med stor bitterhet at “vi sa at dette er slutt, vi skal aldri mer tilbake hit!”.

Musikk er ikke automatisk “en god ting”, det krever omtanke og forarbeide å finne den rette musikken, ha den rette tonen. Demente, deres pårørende og gjerne også frivillige bør involveres. Når musikk er brukt på en god gjennomtenkt måte kan den hjelpe til å motvirke stereotypiske holdninger overfor demente; de som lider av demens kan nemlig også lære nye ting, og slike overkommelige utfordringer hjelper også pårørende/pleiere til å oppleve mer positive sider enn de ofte ellers ser i pleiesituasjoner. Målet bør være å legge til rette for en omgivelse som er inkluderende, men ikke infantiliserende. 

 

– “Du vet, når hun har det bra [etter å ha sunget] så har jeg det også bra.” sier Ben. Dette ser også de frivillige som hjelper til med sangaktivitetene, mange bemerker at “disse aktivitetene er bra for de pårørende også”.

Musikken skaper i slike sammenhenger muligheten for nye, “interaktive” forhold til andre mennesker gjennom felles musikalske opplevelser som virker inkluderende fordi de (som nevnt ovenfor) kan deltas i på en rekke nivåer samtidig. Effekten av dette kan være at pårørende får mer energi pga. det fornyede forholdet til den demente, samtidig som pårørende i samme situasjon kan snakke sammen i en uformell atmosfære og utveksle erfaringer.

 

– Eva kommer til sangaktivtiten sammen med sin demente mor, Edna. Edna er en morsom dame i åttiårene; etter at hun har tødd opp med noen sanger så spøker hun med de andre deltakerne og blir sitt “gamle jeg”. “Når vi deltar i sangaktivitetene sammen” sier datteren, “da møter jeg min virkelige mor igjen”.

Det å synge sammen med sine pårørende, i en hverdag som kan oppleves som slitsom, med lite mulighet for kognitiv kontakt med de som har demens, kan ha mange positive sider både for de som har demens og de som pleier dem. Ofte vil musikk vekke positive minner fra en tid da de var i bedre form og dette kan gi dem energi i hverdagen.

Mine tjenester

Som brukerhistoriene illustrerte, musikk kan forbedre livskvaliteten for enkeltmennesker, hjelpe dem å opprettholde forbindelser med familie eller få nye venner på en måte som vanskelig kan oppnås med andre aktiviteter grunnet deres kognitive og fysiske tilstand. Tilgang til gamle minner forbedres når de hører eller synger kjente sanger og bruk av musikk hjelper demente til å kommunisere med andre.

 

Mine tjenester vil hjelpe deg å få en forståelse for hvordan musikk kan brukes for å forbedre livskvaliteten for de som er berørt av demens; hva slags aktivitere som kan egne seg i den lokale sammenhengen og hvem som bør involveres i slike aktiviteter. Som eksemplene ovenfor viste, regelmessige musikkaktiviteter er ikke bare underholdning, men kan bidra direkte til at demente og pårørende kan leve bedre i sin situasjon.

 

Kontakt telefon: 40 16 17 12 | Kontakt via e-post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *